Sakrament Chrztu

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:   

- Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego;   
- Konkordatowy dokument ślubu kościelnego rodziców dziecka;    
- Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania, datą urodzenia;   
- Zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami.

Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:   

- niewierzący czy osoby innej wiary;   
- osoby niepraktykujące;   
- żyjący na kontrakcie cywilnym, bez żadnego ślubu, mieszkające razem na tzw. próbę;   
- nie bierzmowani;   
- prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874)

Kanon 874§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:     
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;     
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;     
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;     
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;     
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz