sobota, 12 sierpnia 2017

Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych

  Specyfikacja i regulamin przetargu na wydzierżawienie gruntów rolnych należących do Parafii p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Prątnicy
Specyfikacja

1. Przedmiotem przetargu są grunty rolne o łącznej powierzchni 89,04 ha w tym nieużytki o pow. 6,04 ha. W skład wskazanych gruntów rolnych wchodzą następujące działki: nr 8/2; 160/1; 162/1. Termin obowiązującej umowy na te działki wygasa z dniem 31.10. 2017 r. 
2. Oferta dzierżawy dotyczy całej powierzchni gruntów, czyli 89,04 ha.
3. Czas trwania dzierżawy: od chwili wygaśnięcia dotychczasowej  umowy (wygasa 31.10.2017 r.) do 20 sierpnia 2022 r.
4. Warunki płatności: dwie równe raty płacone z góry. 
5. Wyłoniony zwycięzca zobowiązany jest do płacenia czynszu dzierżawnego oraz wszelkich należności podatkowych.
6. Wszystkie warunki dzierżawy i płatności określone są w umowie. Jej wzór jest integralną częścią specyfikacji.
7. Próg licytacyjny dla wymienionych gruntów wynosi 1000 zł (tysiąc zł).


Regulamin przetargu

1. Ofertę dzierżawy z podaną kwotą za 1 ha w skali roku proszę dostarczyć do 22.08.2017 r. do plebani parafii.  Oferenci zobowiązani są do podania adresu do korespondencji oraz numeru telefonu,
 2. Otwarcie kopert ofertowych nastąpi w biurze Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej w obecności Komisji Przetargowej. W jej skład wchodzą: ks. proboszcz, przedstawiciel Kurii Diecezjalnej i delegacja Rady Parafialnej.  
5. Oferent, który wygra przetarg zostanie o tym poinformowany stosownym pismem i zaproszony na podpisanie umowy do Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej w Toruniu 
6. W przypadku pojawienia się dwóch (lub więcej) identycznych ofert o rozstrzygnięciu przetargu zdecyduje Komisja Przetargowa. Dopuszcza się:
- unieważnienie przetargu
- ogłoszenie licytacji ustnej między oferentami, którzy złożyli takie same oferty.
- wprowadzenie do specyfikacji dodatkowych punktów, np. gotowość do płacenia przez dzierżawcę jednej raty z góry za rok trwania umowy.
- lub inny uzgodniony sposób wyłonienia zwycięzcy.
7. Parafia jako podmiot ogłaszający przetarg zastrzega sobie możliwość odwołania go bez podania przyczyn.
8. Z przeprowadzonego przetargu sporządzony zostanie protokół, podpisany przez Komisję Przetargową, a następnie przesłany do Wydziału Ekonomicznego Kurii Diecezjalnej.